Advertisement

2012 Sperry Top-Sider Chicago NOOD

Decent breeze made for a fun first day of racing! Photos by Karen Hirsch

June 9, 2012
Karen I. Hirsch
Karen I. Hirsch
Karen I. Hirsch
Karen I. Hirsch
Karen I. Hirsch
Sailing World

06082012_ChicNOOD_Day one

Karen I. Hirsch
Karen I. Hirsch
Karen I. Hirsch
Karen I. Hirsch
Karen I. Hirsch
Karen I. Hirsch
Karen I. Hirsch
Karen I. Hirsch
Karen I. Hirsch
Karen I. Hirsch
Advertisement

More Regatta Series

Advertisement
Advertisement